7. Ausstellung/výstava: Jiří Ryšavý

»Beseelte Felsen …« nennt der tschechische Künstler Jiří Ryšavý seine Gemälde, die der Kulturverein h{ART}egg als 7. Ausstellung des Jahres zeigt.

„Oduševnělé skály …“ nazývá  český umělec Jiří Ryšavý své obrazy, které umělecký spolek h(ART)egg předvádí jako svoji 7. výstavu tohoto roku.

Jiří Ryšavý lebt und arbeitet in Vranov nad Dyjí. Die einzigartigen Konfigurationen der Felsblöcke seiner Heimatregion regten ihn zu den fast monochromen Pastellkreiden-Gemälden an, in denen er ihren Zauber einzufangen versucht. Wie er selber sagt, hat er versucht die Seele dieser Steine zu porträtieren.

Jiří Ryšavý žije a pracuje ve Vranově nad Dyjí.  Zvláštní seskupení skal jeho domoviny ho podnítily k téměř monochromnímu vyobrazení v křídovém pastelu, ve kterém se pokusil zachytit jejich kouzlo. Jak on sám říká, pokusil se portrétovat duše těchto skal.

Vernissage: Samstag 22. August um 17 Uhr mit einem kleinen Buffet

Vernisáže: sobota 22. srpna v 17.00 hodin s malým občerstvením

Rysavy1- Rysavy2-

Jiří Ryšavý ist seit 1993 Mitglied der Vereinigung Union bildender Künstler der Region Olomouc. In seiner Malerei durchdringen sich eine dynamische und sehr temperamentvolle Handschrift mit einem feinen, oftmals fast lyrischen Farbgefühl.

Jiří Ryšavý je od roku 1993 členem spolku Unie výtvarných umělců olomoucké oblasti.  V jeho obrazech se prolíná dynamický a velmi temperamentní rukopis s jemným, často téměř lyrickým pocitem pro barvy.

Rysavy4- Rysavy3-

Er war mit seinen nichtfigurativen, durch die Landschaft inspirierten Bildern und Objekten in zahlreichen Kollektivausstellungen in Tschechien, Frankreich, Italien, Belgien, Ägypten, Österreich und der Slowakei vertreten.

Pan Ryšavý  se účastnil se svými nefigurálními krajinou inspirovanými obrazy a objekty četných výstav v Čechách, Francii, Itálii, Belgii, Egyptu, Rakousku a na Slovensku.

Die Ausstellung ist am 23., 29. und 30. August von 10–12 und 15–17 Uhr geöffnet.
Verlängerung bis 5./6. September!

Výstava je otevřena 23., 29. a 30. srpna od 10-12 a od 15-17 hodin.